Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tuyển sinh các khoá ngắn hạn tháng 12 năm 2023

Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng (CCVC) thông báo chiêu sinh các khoá ngắn hạn bồi dưỡng kỹ năng hỗ trợ trong lĩnh vực Kiến trúc, Kết cấu, Quy hoạch, Công trình giao thông... tháng 12 năm 2023

1. Khóa học BIM REVIT Kiến trúc: Khai giảng ngày 27/12/2023 (học tối thứ 4, 6 hàng tuần)
2. Khóa học BIM REVIT Kết cấu: Khai giảng ngày 27/12/2023 (học tối thứ 4, 6 hàng tuần)
3. Khóa học BIM REVIT Giàn giáo coffa: Khai giảng 26/12/2023 (học tối thứ 3, 5 hàng tuần)
4. Khóa học BIM REVIT Biện pháp thi công: Khai giảng ngày 26/12/2023 (học tối thứ 3, 5 hàng tuần)
5. Khóa học An toàn và bảo hộ lao động trong xây dựng: Khai giảng 27/12/2023 (học tối 2,4,6 hàng tuần)

1. Khoá học BIM REVIT Kiến trúc 

2. Khoá học BIM REVIT Kết cấu 

3. Khoá học BIM REVIT Giàn giáo coffa

4. Khoá học BIM REVIT Biện pháp thi công

5. Khoá học Bồi dưỡng kỹ năng làm đồ án tốt nghiệp cho SV ngành Xây dựng

6. Khoá học Hoạ viên kỹ thuật AutoCAD từ cơ bản đến nâng cao.

7. Khoá học ứng dụng phần mềm ETABS trong tính toán kết cấu công trình