Nhảy đến nội dung
x
Kế hoạch tuyển sinh các khoá ngắn hạn tháng 12 năm 2023
Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng (CCVC) thông báo chiêu sinh các khoá ngắn hạn bồi dưỡng kỹ năng hỗ trợ trong lĩnh vực Kiến trúc, Kết cấu, Quy hoạch, Công trình giao thông...tháng 12 năm 2023,
Subscribe to Thông báo